਀ ਀㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀∀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ䰀愀渀最甀愀最攀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀搀攀ⴀ挀栀∀㸀 ਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀倀爀漀最䤀搀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀䘀爀漀渀琀倀愀最攀⸀䔀搀椀琀漀爀⸀䐀漀挀甀洀攀渀琀∀㸀 ਀㰀氀椀渀欀 爀攀氀㴀∀䘀椀氀攀ⴀ䰀椀猀琀∀ 栀爀攀昀㴀∀䐀爀攀栀氀攀椀攀爀ⴀ䐀愀琀攀椀攀渀⼀昀椀氀攀氀椀猀琀⸀砀洀氀∀㸀 Drehleier਀㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 ℀洀猀漀崀㸀 ਀㰀℀嬀攀渀搀椀昀崀ⴀⴀ㸀㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 最琀攀 洀猀漀 㤀崀㸀 ਀㰀⼀砀洀氀㸀㰀℀嬀攀渀搀椀昀崀ⴀⴀ㸀 ਀ ਀ ਀  㰀琀爀㸀 ਀  㰀⼀琀爀㸀 ਀    㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㈀㠀∀ 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㈀㈀∀㸀

਀    㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀 Drehleier:

਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀甀琀漀猀瀀愀挀攀㨀 渀漀渀攀∀㸀 Die abgebildete ਀    䐀爀攀栀氀攀椀攀爀 椀猀琀 爀攀椀渀 戀愀甀琀攀挀栀渀椀猀挀栀 攀椀渀攀 攀砀愀欀琀攀 䬀漀瀀椀攀 搀攀猀 伀爀椀最椀渀愀氀椀渀猀琀爀甀洀攀渀琀攀猀  von Jean Louvet, dessen Werk aus dem Jahre 1733 im Musée des Instrument von ਀    倀愀爀椀猀 愀甀猀最攀猀琀攀氀氀琀 椀猀琀⸀ 䐀愀猀 䤀渀猀琀爀甀洀攀渀琀Ⰰ 瘀攀爀猀攀栀攀渀 洀椀琀 攀椀渀攀洀 最椀琀愀爀爀攀昀爀洀椀最攀渀  Korpus, zeichnet sich trotz seiner Handlichkeit durch sehr gute ਀    䬀氀愀渀最攀椀最攀渀猀挀栀愀昀琀攀渀 愀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀    㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀∀㸀䐀椀攀 䐀爀攀栀氀攀椀攀爀 眀攀椀猀琀  folgende Stimmung auf:

਀    㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀ ─∀ 椀搀㴀∀䄀甀琀漀一甀洀戀攀爀㈀∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀ 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 挀漀氀氀愀瀀猀攀∀㸀 ਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㈀─∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀∀㸀 Spielsaiten:਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㠀㠀─∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀∀㸀 g'-g''' (2 Oktaven, chromatisch,)਀      㰀⼀琀爀㸀 ਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㈀─∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀∀㸀 Bordunsaiten:਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㠀㠀─∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀∀㸀䜀  / c / g / c1 , Trumpette (Schnarrseite)਀      㰀⼀琀爀㸀
਀    㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 最琀攀 瘀洀氀 ㄀崀㸀㰀瘀㨀最爀漀甀瀀 椀搀㴀∀开砀  开猀㄀ ㌀㜀∀ alt="" style='width:396pt;height:396.75pt' coordorigin="567,527" coordsize="3174,3174">਀ 㰀瘀㨀爀攀挀琀 椀搀㴀∀开砀  开猀㄀ ㌀㠀∀ 猀琀礀氀攀㴀✀瀀漀猀椀琀椀漀渀㨀愀戀猀漀氀甀琀攀㬀氀攀昀琀㨀㔀㘀㜀㬀琀漀瀀㨀㔀㈀㜀㬀眀椀搀琀栀㨀㌀㄀㜀㐀㬀 height:3174;v-text-anchor:middle' fillcolor="black" stroked="f"/>਀ 㰀瘀㨀猀栀愀瀀攀琀礀瀀攀 椀搀㴀∀开砀  开琀㜀㔀∀ 挀漀漀爀搀猀椀稀攀㴀∀㈀㄀㘀 Ⰰ㈀㄀㘀 ∀ 漀㨀猀瀀琀㴀∀㜀㔀∀ o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">਀  㰀瘀㨀猀琀爀漀欀攀 樀漀椀渀猀琀礀氀攀㴀∀洀椀琀攀爀∀⼀㸀 ਀   㰀瘀㨀昀 攀焀渀㴀∀椀昀 氀椀渀攀䐀爀愀眀渀 瀀椀砀攀氀䰀椀渀攀圀椀搀琀栀  ∀⼀㸀 ਀   㰀瘀㨀昀 攀焀渀㴀∀猀甀洀     䀀㄀∀⼀㸀 ਀   㰀瘀㨀昀 攀焀渀㴀∀瀀爀漀搀 䀀㌀ ㈀㄀㘀  瀀椀砀攀氀圀椀搀琀栀∀⼀㸀 ਀   㰀瘀㨀昀 攀焀渀㴀∀猀甀洀 䀀    ㄀∀⼀㸀 ਀   㰀瘀㨀昀 攀焀渀㴀∀瀀爀漀搀 䀀㜀 ㈀㄀㘀  瀀椀砀攀氀圀椀搀琀栀∀⼀㸀 ਀   㰀瘀㨀昀 攀焀渀㴀∀瀀爀漀搀 䀀㜀 ㈀㄀㘀  瀀椀砀攀氀䠀攀椀最栀琀∀⼀㸀 ਀  㰀⼀瘀㨀昀漀爀洀甀氀愀猀㸀 ਀  㰀漀㨀氀漀挀欀 瘀㨀攀砀琀㴀∀攀搀椀琀∀ 愀猀瀀攀挀琀爀愀琀椀漀㴀∀琀∀⼀㸀 ਀ 㰀瘀㨀猀栀愀瀀攀 椀搀㴀∀开砀  开猀㄀ 㐀㈀∀ 琀礀瀀攀㴀∀⌀开砀  开琀㜀㔀∀ 猀琀礀氀攀㴀✀瀀漀猀椀琀椀漀渀㨀愀戀猀漀氀甀琀攀㬀氀攀昀琀㨀㄀ 㘀㘀㬀 top:754;width:2150;height:2715' stroked="t" strokecolor="white"਀  猀琀爀漀欀攀眀攀椀最栀琀㴀∀㄀瀀琀∀㸀 ਀ 㰀⼀瘀㨀猀栀愀瀀攀㸀㰀⼀瘀㨀最爀漀甀瀀㸀㰀℀嬀攀渀搀椀昀崀ⴀⴀ㸀㰀℀嬀椀昀 ℀瘀洀氀崀㸀㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀㔀㈀㠀 栀攀椀最栀琀㴀㔀㈀㤀 src="Drehleier-Dateien/image004.jpg" v:shapes="_x0000_s1040 _x0000_s1041 _x0000_s1042">
਀    㰀⼀琀搀㸀 ਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀甀琀漀猀瀀愀挀攀㨀 渀漀渀攀∀㸀  

਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀甀琀漀猀瀀愀挀攀㨀 渀漀渀攀∀㸀 Das Original ist mit ਀    欀漀猀琀戀愀爀攀渀 䔀搀攀氀栀氀稀攀爀渀 甀渀搀 䔀氀昀攀渀戀攀椀渀攀椀渀氀愀最攀渀Ⰰ 搀攀爀 䬀漀瀀昀 甀渀搀 圀椀爀戀攀氀欀愀猀琀攀渀 洀椀琀  feinen Schnitzereien versehen. Anstelle der Elfenbeineinlagen (Tierschutz) ਀    瘀攀爀眀攀渀搀攀 椀挀栀 䬀渀漀挀栀攀渀 甀渀搀 䄀栀漀爀渀⸀ 䐀愀猀 䤀渀猀琀爀甀洀攀渀琀 椀猀琀Ⰰ 稀甀洀 攀渀琀猀瀀爀攀挀栀攀渀搀攀渀  Preis, auch in dieser Ausstattung erhältlich.

਀    㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㔀㘀∀ 椀搀㴀∀䄀甀琀漀一甀洀戀攀爀㐀∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀ 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 挀漀氀氀愀瀀猀攀∀㸀 ਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㌀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀 ਀        倀爀攀椀猀㨀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀        愀甀昀  ਀        㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀䄀渀昀爀愀最攀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀      㰀琀爀㸀  ਀      㰀⼀琀爀㸀 ਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㈀㄀∀ 挀漀氀猀瀀愀渀㴀∀㈀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀 Andere Modelle und Ausführungen auf ਀        䄀渀昀爀愀最攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀      㰀琀爀㸀 ਀        䔀戀攀渀猀漀 攀爀栀氀琀氀椀挀栀㨀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀        䐀攀甀琀猀挀栀攀 䐀爀攀栀氀攀椀攀爀 ㄀㜀⸀ 䨀栀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀      㰀琀爀㸀  ਀        㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㐀㄀㔀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀䌀 䌀 䌀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀∀㸀 Mittelalterliche ਀        䌀栀椀昀漀渀椀攀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀    㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀  㰀⼀琀爀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀 Musikinstrumente»

਀㰀⼀昀漀渀琀㸀

 

਀ ਀